Uslovi korišćenja

1. Opšti uslovi prodaje i pružanja usluga

1.1. Informacije o uslovima 

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine Proizvoda i usluga u IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi u ulici Žorža Klemansoa 19, Beogradu, matični broj 21730548, PIB 112742899 i u objektu Imaginarium Concept DOO u ulici Žorža Klemensoa 19.

Prodavac vrši prodaju, novog nameštaja i pokućstva, redizajniranog starog nameštaja i pružanje usluga u vezi sa redizajnom nameštaja kako je bliže definisano u nastavku.

Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja, prelaz rizika, način predaje i isporuke Proizvoda Prodavca.

Prodavac zadržava pravo izmene i/ili dopuna ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku.

1.2. Definicije i pojmovi (upućenje važi i u delu 4 dole)

Kupac — kupac Proizvoda je Potrošač ili Poslovni subjekt, posetilac Imaginarium Concept doo koji odabere i kupi barem jedan (1) proizvod Prodavca ili se odluči za pružanje usluga od strane Prodavca.

Prodavac —  IMAGINARIUM CONCEPT DOOBEOGRAD, koja se bavi prodajom novog nameštaja i pokućstva, restauriranog nameštajai pružanjem Usluga.

Usluge — usluge koje pruža Prodavac na osnovu ugovora o delu a koje obuhvataju, restauraciju starog nameštaja, tapaciranje, šivenje zavesa, draperija i jastuka, presvlačenje, farbanje i slično.

Proizvodi —nov nameštaj i pokućstvo, prethodno redizajniran nameštaj i prerađen nameštaj od strane Prodavca, bez posebnog naručioca posla, koji je odmah dostupan za prodaju u prostorijama Prodavca, kao i restauriran i redizajniran nameštaj od strane Prodavca u sklopu pružanja Usluga, a u skladu sa posebnim zahtevima Kupca, poštujući pri tome kreativnost i umetničku slobodu ovde Prodavca.  

2. Obrada i zaštita ličnih podataka

Prodavac je posvećen zaštiti i poštovanju vaših podataka o ličnosti. 

Prodavac prilikom pružanja Usluge, imajući u vidu specifičnost Usluga koje se pružaju kao i odnos sa Kupcem, obrađuje određene podatke o ličnosti Kupca u skladu sa članom 12. stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u cilju ispunjenja ugovornih obaveza prema Kupcu. 

Obrada podataka o ličnosti, u cilju ispunjenja ugovora obuhvata sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa, datum rođenja, pol, adresa plaćanja, adresa isporuke, informacije neophodne za plaćanje proizvoda (broj računa), uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici ukoliko su neophodne kako bi se izvršilo plaćanje, lične preferencije ili druge informacije koje se tiču plaćanja. 

Prodavac će uložiti razumne i objektivne napore da podatke o ličnosti Kupca obrađuje samo u meri koja je potrebna za ispunjenje konkretnog ugovora i za pružanje Usluga Prodavca. 

Prodavac će vršiti obradu podataka o ličnosti u potpunosti u skladu sa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  i drugim propisima na snazi.

3. Opšte o pružanju Usluga

Kupac prilikom stupanja u kontakt sa Prodavcem, u cilju pružanja Usluga od strane Prodavca pristupa se izradi idejog rešenja za Proizvode shodno zamisli i instrukcijama Kupca ali i objektivnih tehničkih mogućnost za izvršenje određene Usluge Prodavca. 

Pružanje usluge od strane Prodavca predstavlja specifičan umetnički izraz Tijane Živanović kao izvršioca konkretnog posla i davanje „ličnog i kreativnog pečata“ Proizvodima. U pogledu inicijalno dogovorenih uslova sam Proizvod nakon pružanja Usluga (nrp. restauracije, poboljšanja i izmene u formi, bojenja određenih površina, presvlačenja, tapaciranja i dr.) može odstupati u pogledu tkanine, boja, veličine, materijala. 

Prodavac će u toku pružanja Usluga, nastojati da o svakoj nužnoj promeni karakteristika Proizvoda koja odstupa od prethodnih zahteva Kupca, pravovremeno obavesti Kupca i pruži dalje Usluge uz pristanak Kupca.

4. Odgovornost za materijalne nedostatke, saobraznost Proizvoda, prelaz rizika

Saobraznost Proizvoda i pruženih Usluga, odgovornost za materijalne nedostatke, prelaz rizika na Kupca se razlikuje u zavisnosti da li je Kupac Potrošač ili Poslovni subjekt, te će shodno definicijama dole, posebni uslovi važiti za različite vrste Kupaca. 

Potrošač – je fizičko lice koje od Prodavca pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i u odnosu na koje se primenjuje Zakon o zaštiti potrošača pored drugih važih propisa.

Poslovni subjekt – je pravno lice ili bilo koje drugo lice koje od Prodavca pribavlja robu ili usluge u svrhe koje su namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, na koje se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o trgovini.

4.1. Potrošači

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost Proizvoda koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na Potrošača (tzv. zakonska garancija), ukoliko šta drugo nije predviđeno važećim propisima. 

U slučaju kupovine redizajniranog starog nameštaja, Proizvoda koji je Prodavac doradio delimično, bez naloga Kupca, odgovornost za saobraznost iznosi 1 (jednu) godinu, imajući u vidu da se radi o polovnoj stvari.

U slučaju kupovine redizajniranog starog nameštaja, Proizvoda koji je Prodavac doradio delimično, uz nalog, za unapred poznatog kupca, odgovornost za saobraznost iznosi 1 (jednu) godinu, imajući u vidu da se radi o polovnoj stvari.

U slučaju pružanja Usluga (restauracije nameštaja, tapaciranja, presvlačenja ili dorade starog nameštaja) Prodavac je odgovoran za nesaobraznost Proizvoda (materijala) koji je ugrađen kao rezultat pružanja Usluge, u roku koji odgovara proizvođačkoj specifikaciji od 2 (dve) godine od pružanja Usluge. 

Prodavac neće biti odgovoran za delove nameštaja koji nisu dorađeni materijalom Prodavca, te primera radi Prodavac nije odgovoran za dotrajalost sunđera u naslonima i na delu za sedenje u slučaju da je pružio uslugu presvlačenja nameštaja bez zamene sunđera.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja Proizvoda do trenutka predaje Proizvoda Potrošaču ili trećem licu koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi Prodavac.

Osim ako nije drugačije i direktno ugovoreno između Prodavca i Potrošača, Prodavac će koristiti materijalne koje smatra pogodnim za tu vrstu proizvoda u skladu sa proizvođačkom specifikacijom materijala.

Potrošačka prava u vezi sa saobraznošću Proizvoda štite se izjavljivanjem reklamacije Prodavcu. Radi ostvarivanja ovih prava potrebno je uz reklamaciju priložiti račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod sa tekućeg računa i sl.). 

Potrošač može da izjavi reklamaciju Prodavcu radi ostvarivanja svojih potrošačkih prava koja se tiču saobraznosti Proizvoda ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Prodavac na prodajnom mestu ima istaknuto obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, i u svakom trenutku lice ovlašćeno za prijem reklamacija tokom radnog vremena. 

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

– usmeno na prodajnom mestu gde je Proizvod kupljena; 
– putem telefona +381 64 858 65 28; 
– pisanim putem dopisom naslovljenim na IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD, na adresu Žorža Klemansoa 19, Beograd; 
– elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem mejla: office@imaginariumconcept.rs.

Reklamacija se može prihvatiti isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kako je gornjim odredbema specificirano). Ukazujemo i da može biti neophodno da Prodavac fizički pregleda robu- Proizvod na koju se reklamacija odnosi.

Prodavac će po prijemu reklamacije bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. 

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u gore predviđeno roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

4.2. Poslovni subjekti

Prodavac je odgovoran za materijalne nedostatke Proizvoda u skladu sa važećim propisima.

Rizik slučajne propasti stvari ili oštećenja stvari zavisi da li je Prodavac prodao gotov Proizvod Poslovnom subjektu ili se Poslovni subjekt odlučio za pružanje Usluga od strane Prodavca i preradu i doradu predmeta Poslovnog subjekta.

4.2.1. Kupovina gotovog Proizvoda od strane Poslovnog subjekta

Do predaje gotovog Proizvoda Poslovnom subjektu rizik slučajne propasti ili oštećenja Proizvoda snosi Prodavac, a sa predajom Proizvoda rizik prelazi na Poslovnog subjekta.

Smatraće se da je stvar predata kada Prodavac obavesti Poslovnog subjekta da može preuzeti stvar u prostorijama Prodavca “franko prodavnica”.

U slučaju kada Poslovni subjekt zahteva da se Proizvod isporuči na određenu adresu van prostorija Prodavca, smatraće se da je Proizvod predat Poslovnom subjektu kada Prodavac Proizvod preda kurirskoj ili dostavnoj službi kao i podizvođačima Prodavca, te rizik slučajne propasti Proizvoda prelazi u tom trenutku na Poslovnog subjekta.

4.2.2. Pružanje usluga od strane Prodavca

Kada usluga bude izvršena Prodavac će pozvati Poslovnog subjekta da pregleda, odobri i primi Proizvod u razumnom roku.

Imajući u vidu objektivne okolnosti (COVID 19, udaljenost Kupca i Prodavca u slučaju isporuke proizvoda i druge…), Kupac može izvršiti pregled Proizvoda, u meri u kojoj je to moguće, putem elektornskih komunikacija (putem slike i video zapisa Proizvoda) po obaveštenju od strane Prodavca.

U slučaju da Poslovni subjekt ne izvrši pregled izvršenog rada, odobrenje i prijem Proizvoda u razumnom roku, Poslovni subjekt pada u docnju i rizik slučajne propasti Proizvoda i oštećenja prelazi na Poslovnog subjekta. 

Poslovni subjekt je dužan da primljen Proizvod pregleda, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti Prodavca bez odlaganja. U obaveštenju o nedostatku stvari Poslovni subjekt je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati Prodavca da pregleda robu.

Poslovni subjekt može da da obaveštenje o nedostacima Proizvoda:

– usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena; 
– putem telefona +381 64 858 65 28
– pisanim putem dopisom naslovljenim na IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD, na adresu Žorža Klemensoa 19, Beograd; 
– elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem mejla: office@imaginariumconcept.rs.

Imajte na umu da ponekad može biti neophodno da Prodavac fizički pregleda Proizvod na koji se obaveštenje o nedostacima odnosi, a svakako je poželjno da uz obaveštenje dostavite fotokopiju Proizvoda na koji se isto odnosi kako bismo bili u mogućnosti da obaveštenje obradimo u što kraćem roku.

Prodavac će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima i ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Eventualni sporovi između Kupca i Prodavca nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Beogradu.

5. Kupovina

5.1. Cene

Sve cene istaknute kod Prodavca izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD). 

Cena pružanja usluga i način njenog obračuna je sačinio Prodavac i istaknuta je u prostorijama Prodavca.

Ako se prilikom  pružanja Usluge utvrdi da s obzirom na cenu, vrednost i druga obeležja Usluge ili druge okolnosti, Usluga očigledno ne odgovara potrebama Kupca ili da je njena cena značajno viša od iznosa koji je Kupac mogao razumno da očekuje, Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o tome.

Ako Prodavac ne može o činjenicama iz stava iznad da obavesti Kupca u primerenom roku ili ako Prodavcu Kupac ne uputi neophodna uputstva, prodavac mora obustaviti vršenje Usluge, osim ako se osnovano može pretpostaviti da Kupac ima nameru da se vršenje Usluge nastavi.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan kupovine. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude, promotivne aktivnosti, podsticaji itd., važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave.

5.2. Plaćanje

Plaćanje Proizvoda i Usluga Prodavca moguća je gotovinskim plaćanjem, debitnim ili kreditnim karticama ili direktnim uplatama na račun Prodavca.

Poslovni subjekti mogu izvršiti plaćanje uplatom na tekući račun Prodavca prema uslovima kako je ovde propisano.

Poslovnim subjektima, odnosno privrednim društvima, na zahtev se izdaje gotovinski račun.

Troškovi isporuke biće posebno naznačeni i dodati na ukupnu cenu naručenih Proizvoda. Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

U slučaju zaključivanja ugovora o prodaji Proizvoda na daljinu, van prostorija Prodavca, Prodavac isključivo pristaje na plaćanje kupoprodajne cene Proizvoda pre slanja Proizvoda, tačnije plaćanje pouzećem nije moguće.

Postoje i situacije kada Kupac Proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom, prema propisima i zahtevima poslovnih banaka. U tim slučajevima, Kupac se, kupovinom robe i usluga,saglašava sa sledećom izjavom o konverziji:

Izjava o konverziji — sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije,  a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu

6. Isporuka Proizvoda

6.1. Opšte

Prodavac pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. Prodavac zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama.

Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine Usluge, do ulaznih vrata objekta- zgrade koju naznači Kupac. 

Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar.

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

Isporuka se vrši na adresu koju je Kupac saopštio Prodavcu.

Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati Kupca pre dogovorenog termina isporuke za područja širom Republike Srbije.

Odgovornosti Kupca su sledeće:

– potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja Proizvoda na adresi isporuke navedenoj u narudžbini; 
– potrebno je proveriti veličinu Proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem Proizvoda (npr. širina i visina vrata). Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka;
– prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju Proizvod te da li je isporučen tačan broj Proizvoda. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih Proizvoda i (3) da su Proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom/Proizvodom.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje Proizvoda, Proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi već se Proizvod vraća Prodavcu i odgovornost Kupca je na koji način će preuzeti Proizvod.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, Prodavac ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog/usaglašenog termina isporuke. 

U slučaju da Kupac odustane od isporuke, ima pravo da traži povraćaj iznosa za Proizvode, umanjen za troškove pokušane isporuke.

6.2. Naknada i uslovi isporuke

Naknada za uslugu isporuke iskazana je na narudžbini usluge i obračunava se u skladu s težinom pakovanja u narudžbini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja narudžbine odmah proveri broj Proizvoda i ustanovi eventualna oštećenja.

Ako se ustanovi da neki Proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku. Isto važi i ako se Potrošaču isporuči oštećen Proizvod.

6.3. Ograničenja isporuke

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a Proizvodi će biti vraćeni u prostorije Prodavca, o čemu će Kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući, a ne ograničavajući se na sledeće : prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju Prodavac će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s Kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja Proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o prijemu robe (dostavnici). Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše potvrdu o prijemu robe (dostavnicu) koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

6.4. Otkazivanje isporuke 

Kupac ima mogućnost da otkaže uslugu isporuke u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj +381 64 858 65 28 Prodavca.

Ako je usluga isporuke otkazana pre nego što Proizvodi napuste prodajne prostorije Prodavca, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za Proizvode i isporuku.

Ako se narudžbina otkaže pošto Proizvodi napuste prodajno mesto Prodavca, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za Proizvode, ali u tom slučaju, kupac sam snosi troškove vraćanja Proizvoda u prodajno mesto Prodavca.

*******

Prodavac zadržava pravo da Opšte uslove prodaje i pružanja usluga, izmeni i dopuni u bilo kom trenutku. Oni važe od momenta kada postanu dostupni i nalaze se na zvaničnoj web strani Prodavca.